Od

Dobrý deň,

môj manžel začal podnikať ako živnostník. Zatiaľ sa mu darí výborne. S manželom sme spolu desať rokov a za tú dobu sme spolu zabezpečili nejaký majetok. Moja známa mi povedala, že ak sa manželovi prestane dariť môžeme o všetko prísť. Chcela by som sa spýtať, či to je pravda. Môže exekútor zabaviť náš spoločný majetok? Dá sa niečo spraviť aby sme o majetok v prípade, že sa nebude manželovi dariť neprišli?

                                                                                                          Emília V., Rimavská Sobota

 

 

Dobrý deň pani Emília,

 

ďakujem, že ste sa s Vašim aktuálnym právnym problémom obrátili na redakciu voSveteŽien.sk.

 

Na úvod by som si dovolila, uviesť, že právny problém pani Emílie je v dnešnej dobe recesie ešte stále veľmi aktuálny a určite záujme viacerých čitateľov.

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo je špecifický vlastnícky vzťah, ktorý môže vzniknúť výlučne medzi manželmi. Jeho osobitosťou je, že manželia nadobúdajú veci do spoločného vlastníctva bez určenia ich vzájomného podielu k nadobúdanej veci. Takto je potom vyjadrené rovnaké právne postavenie manželov, pokiaľ ide o ich spoločný majetok, a to i bez ohľadu na to, akou mierou sa na získaní spoločného majetku podieľali. Právna úprava BSM je obsiahnutá v Občianskom zákonníku a vytvára právny rámec pre fungovanie základnej bunky našej spoločnosti, ktorou je rodina. Zo zákona do BSM patrí všetko, čo manželia nadobudnú počas manželstva okrem vecí získaných dedičstvom, darom, vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobným potrebám alebo výkonu povolania jedného z manželov, ďalej do BSM nepatria veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku.

 

Vzťah medzi BSM a podnikaním jedného z manželov treba vnímať vo viacerých rovinách. V prvej rovine ide o práve každého podnikať alebo uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.  Samozrejme začatie podnikanie sa môže dotýkať spoločného majetku manželov, čo predstavuje rovinu druhú. Právna úprava BSM upravuje povinnosť podnikajúceho manžela zadovážiť si súhlas druhého z manželov na použitie spoločného majetku v BSM pri podnikaní. Takýto súhlas udeľuje druhý manžel generálne a pre ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas nie je potrebný. Udelenie súhlasu/nesúhlasu podnikajúcemu manželovi pri začiatku podnikania je právom druhého z manželov.

 

Treťou a zásadnou rovinu pre dotaz pani Emílie je vzťah tretích osôb k spoločnému majetku manželov, zodpovednosť manžela za svoje záväzky, ktoré vzniknú pri podnikaní a ako sa môže ručenie za takéto záväzky dotknúť spoločného majetku manželov.

 

V prvom rade treba povedať, že právne predpisy rozlišujú viaceré spôsoby, ako môže jednotlivec podnikať, či už je to na základe živnostenského oprávnenia, vo forme účasti v obchodnej spoločnosti, a i. Každý spôsob podnikania má osobitne upravené ako osoby participujúce na podnikaní ručia za záväzky vo vzťahu k veriteľom.

V prípade živnostenského podnikania jednotlivec ručí za záväzky tretích osôb celým svojim majetkom. Rozhodujúcou skutočnosťou pre posudzovanie takéhoto záväzku vo vzťahu k BSM je okamih vzniku záväzku. Ak záväzok vznikol už za trvania manželstva, môže veriteľ žiadať, aby bola jeho pohľadávka pri výkone rozhodnutia (exekúcii) uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

K ochrane spoločného majetku manželov Občiansky zákonník upravuje viaceré dohody umožňujúce modifikáciu BSM. Manželia môžu dohodou zúžiť alebo rozšíriť rozsah zákon určeného BSM. Takže napríklad manželia sa pred nadobudnutím nehnuteľnosti môžu dohodnúť, že nebude patriť do BSM a nadobudnú ju do podielového spoluvlastníctva, alebo naopak, že nehnuteľnosť, ktorú jeden z manželov nadobudne darom bude do BSM patriť. Ďalej sa môžu manželia dohodnúť, že si vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva až ku dňu vzniku manželstva alebo tiež môžu upraviť správu spoločného majetku.

Na tomto mieste by som si dovolila uviesť, že je potrebné riešiť uzavretie takejto dohody v predstihu, nakoľko dohody manželov umožňujúce modifikáciu BSM sú vždy účinné smerom do budúcnosti. Dohody teda musia predchádzať právnemu úkonu, ktorým vec jeden alebo obaja manželia nadobudnú. To znamená, že dohody nie sú účinné vo vzťahu na majetok, ktorý už bol manželmi počas manželstva nadobudnutý.

Uvedené dohody musia mať zo zákona formu notárskej zápisnice a vo vzťahu k tretím osobám sa na túto dohodu môžu manželia odvolávať len vedy, ak je táto dohoda tretím osobám známa.

 

Uvedené dohody predstavujú prostriedok, ktorým manželia môžu predchádzať vzniku situácii, ohrozujúcich ich spoločný majetok, a to vzhľadom na záväzky voči tretím osobám. Čo však potom, keď už manželia nejaký ten spoločný majetok majú, ako je to aj v prípade pani Emílie?

 

V prípade, ak jeden z manželov získa oprávnenie na podnikanie Občiansky zákonník poskytuje druhému z manželov možnosť podať na súd návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva. Návrh by mal, okrem všeobecných obsahových náležitostí, obsahovať informácie o tom, kedy manželstvo vzniklo a kedy jeden z manželov získal oprávnenie na podnikanie. Tieto skutočnosti je potrebné preukázať listinnými dôkazmi (sobášny list, oprávnenie na živnostenské podnikanie alebo výpis zo živnostenského registra). S podaním návrhu vzniká navrhovateľovi povinnosť uhradiť súdny poplatok vo výške 165,50 €.  Súd v konaní preskúma, či je splnená podmienka – vznik oprávnenia na podnikanie u jedného z manželov a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za trvania manželstva zruší. Po právoplatnosti rozsudku je potrebné, aby sa vykonalo vysporiadanie podľa zásad upravených v Občianskom zákonníku.

 

Bea portét kruh

 

Právna poradňa je zabezpečovaná v spolupráci s advokátskou kanceláriou Mgr. Beáta Beďatšová.

Ak máte aj vy právny problém neváhajte a napíšte nám na redakcia@vosvetezien.sk a možno aj vám poradí advokátka v našej poradni.

 

hlavicka_bea

5.00 avg. rating (99% score) - 3 votes
O autorovi

Jeden komentár

  1. Viktor / 4 decembra, 2015 at 0:25

    Ani neviem ako som sa preklikol na ženský web ale keby boli všetky takéto vecné tak by som ich aj vedel čítať 🙂 konečne článok k veci a nie o nezmysloch.

Komentáre nie sú povolené.