Od

Dobrý deň,

pred pár dňami mi bol z Okresného súdu doručený Platobný rozkaz spolu s viacerými ďalšími listinami. Nerozumiem tomu. Nesúhlasím a tým a nechcem nič platiť. Je to pre mňa záväzné?Ako to, že neprebehlo konanie na súd? Ja som nevedel, že sa niekto so mnou súdi. Prosím pomôžte.

Michaela, Rohožník

 

Dobrý deň pani Michaela,

ďakujem, že ste sa s Vašim aktuálnym právnym problémom obrátili na redakciu voSveteŽien.sk.

Na úvod by som si dovolila, nielen pre Vás pani Michaela, ale pre všetkých čitateľov, odporučiť jednoduchý krok, ktorý pomôže pri ďalšom postupe a častokrát Vás môže zachrániť aj od zbytočných problémov. Pri úradných zásielkach doručovaných napríklad zo súdov alebo iných štátnych orgánov, je dôležité, aby ste vedeli, kedy ste zásielku prevzali. Z praktického hľadiska je vhodné uchovať obálku, v ktorej Vám dokumenty prišli a poznačiť dátum prevzatia zásielky na doručený dokument. Uvedený postup odporúčam z dôvodu, že doručená zásielka môže obsahovať rozhodnutie, ktorým budete zaviazaný na splnenie určitých povinností, napríklad zaplatiť peňažnú čiastku a právny poriadok Slovenskej republiky voči takýmto rozhodnutia spravidla umožňuje podať opravný prostriedok, a to v zákonom stanovenej lehote, ktorá začína plynúť práve odo dňa doručenia rozhodnutia. V prípade, ak si nebudete pamätať, kedy Vám bolo rozhodnutie doručené, môže sa stať, že opravný prostriedok podáte po lehote a orgán konajúci vo veci sa ním nebude z dôvodu oneskoreného podania zaoberať.

Pokiaľ už teda vieme, kedy bolo rozhodnutie doručené, je potrebné zistiť ako, do kedy a akým spôsobom sa voči takémuto rozhodnutiu môžeme brániť. Tieto skutočnosti bývajú uvádzané priamo v rozhodnutí v jeho závere, v časti POUČENIE.

Ďalej sa vrátime späť k Vášmu konkrétnemu prípadu, pani Michaela.

Platobný rozkaz je súdne rozhodnutie, ktoré súd vydáva v skrátenom tzv. rozkaznom konaní.

Ide o zjednodušený postup, kedy súd vychádza iba z tvrdení a dôkazov uvedených a predložených navrhovateľom/žalobcom v návrhu, ktorým sa súdne konanie začína (môže byť označený ako žaloba, návrh na vydanie platobného rozkazu, a i.).

Súd pri takomto skrátenom konaní rozhodne bez nariadenia pojednávania, bez vykonania dokazovania a bez výsluchu odporcu/žalovaného. Odporca/žalovaný taktiež nie je pred vydaním platobného rozkazu informovaný o začiatku súdneho konania.

Odporcovi/žalovanému je doručený platobný rozkaz spolu s návrhom na začatie konania a všetkými listinnými dôkazmi, ktoré boli navrhovateľom/žalobcom predložené súdu a na podklade ktorých súd platobný rozkaz vydal. Platobný rozkaz súd vydáva v prípadoch, kedy si navrhovateľ/žalobca uplatňuje voči odporcovi/žalovanému právo na zaplatenie peňažnej sumy.

Po doručení platobného rozkazu je vhodné si všetky listiny pozorne prečítať a zistiť, na základe čoho, si navrhovateľ/žalobca voči Vám uplatnil právo na zaplatenie peňažnej sumy. V prípade, ak nesúhlasíte s vydaným platobným rozkazom je potrebné voči vydanému platobnému rozkazu podať opravný prostriedok – ODPOR. Odpor sa podáva na súd, ktorý platobný rozkaz vydal a je možné ho podať do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu. Odpor sa považuje za včas podaný, ak ho v posledný deň lehoty zašlete súdu prostredníctvom pošty.

Odpor musí obsahovať odôvodnenie. To znamená, že musíte do odporu uviesť konkrétne skutočnosti, ktoré namietate a je potrebné tiež predložiť spolu s odporom listiny a navrhnúť dôkazy (napr. výsluch svedkov,…), ktoré preukazujú Vaše tvrdenia uvádzané v odpore. V prípade, ak si nie ste istý ohľadom právneho posúdenia Vášho prípadu a oprávnenosti uplatneného nároku, odporúčam Vám obrátiť sa v dostatočnom časovom predstihu na advokáta (zoznam advokátov je verejne prístupný na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory), ktorý Vám môže pomôcť pri posúdení Vášho prípadu a aj pri následnej príprave odporu.

Platobný rozkaz, voči ktorému podáte odpor s odôvodnením, nenadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Súd ho zruší, bude pokračovať v súdnom konaní a nariadi termín pojednávania. Ak by ste voči doručenému platobnému rozkazu nepodali odpor, ste povinný splniť povinnosť, na ktorú ste boli zaviazaný v platobnom rozkaze, a to v rovnakej pätnásťdňovej lehote. Uplynutím lehoty na podanie odporu platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť a navrhovateľ/žalobca by v prípade, ak by ste si dobrovoľne nesplnili povinnosť, mohol pristúpiť k vymáhaniu pohľadávku prostredníctvom exekúcie. Na záver si Vás dovolím upozorniť, že s podaním odporu je spojená poplatková povinnosť. Súdny poplatok za podaný odpor je v rovnakej výške ako súdny poplatok za návrh na začatie konania, a to 6 % z sumy istiny, minimálne 16,50 €. Na úhradu súdneho poplatku budete vyzvaný písomne príslušným okresným súdom.

Bea portét kruh

Mgr. Beáta Beďatšová, advokát

hlavicka_bea

Právna poradňa je zabezpečovaná v spolupráci s advokátskou kanceláriou Mgr. Beáta Beďatšová.

Ak máte aj vy právny problém neváhajte a napíšte nám na redakcia@vosvetezien.sk a možno aj vám poradí advokátka v našej poradni.

5.00 avg. rating (99% score) - 4 votes
O autorovi